Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné od 1. 5. 2019

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.grimax.sk

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.grimax.cz (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú pravidlá pre nákup v internetovom obchode www.grimax.sk.
 2. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú v súlade ust. § 2079 zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObčZ) vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len" kupujúci "či" zákazník ") vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Údaje predávajúceho sú nasledovné:
 4. Firma: GRIMAX SK s.r.o.

Sídlo: Galvániho 15C, 821 04 Bratislava

IČ: 50155911, DIČ: SK2120197453

B 119160 vedená na Okresnom súde v Bratislave

e-mailová adresa: bratislava@grimax.sk

tel .: +421 948 733 357

 

Otváracia doba prevádzok:

Bratislava:

Galvániho 15C, 821 04 Bratislava

po - pia: 8:30 - 17:00

so: po telefonickej dohode

 

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ako je definované v článku II. ods. 2 týchto obchodných podmienok, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObčZ") a zákonom č. 634 / 1992Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").
 2. Ak je kupujúci iný subjekt ako spotrebiteľ, ako je definovaný v článku II. ods. 3 týchto obchodných podmienok, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ObčZ (pričom podľa § 2158 ods. 1 ObčZ platí, že sa ustanovenia § 2158 až § 2174 ObčZ neuplatňujú).
 3. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 ObčZ neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky a kúpna zmluva sú vyhotovené v Českom jazyku. Kúpnej zmluvy možno uzavrieť v Českom jazyku.
 4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Vymedzenie pojmov a postup uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo poskytuje služby.
 2. Kupujúci - spotrebiteľ je každý kupujúci, ak sa nejedná o kupujúceho - iný subjekt, ako je definovaný v odseku 3 tohto článku, teda každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.
 3. Kupujúci - iný subjekt, je taký kupujúci, ktorý je podnikateľom a pri uzatvorení zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom je pritom ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
 4. Predmet kúpy - predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy je tovar (hnuteľné veci dodávané predávajúcim zákazníkom alebo vyrábané a dodávané predávajúcim zákazníkom) uvedenej v záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho, ktorým sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej tiež len "tovar"). Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je montáž tovaru ani výnos tovaru do poschodia. Informácie o tovar dostupný na www.grimax.cz sú uvádzané podľa aktuálne dostupných údajov a informácií. Rozhodujúce sú údaje o tovaru vrátane kúpnej ceny k okamihu, keď kupujúci doručí objednávku predávajúcemu.
 5. Ceny majú charakter cien zmluvných a sú vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). K cene je pripočítané dopravné zmysle pravidiel uvedených nižšie v článku. V týchto obchodných podmienok.
 6. Postup pri uzavretí kúpnej zmluvy je nasledovné:

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou tohto návrhu, a to záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho podaným prostredníctvom e-mailu kupujúcemu. Objednávka kupujúceho a záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považujú za doručené, ak sa s nimi strany, ktorým boli určené, môžu zoznámiť. Od tohto okamihu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

V prípade, že kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom či iným vhodným spôsobom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru. Zmeny a doplnky v už urobené objednávke, nech k nim má dôjsť pred akceptáciou objednávky predávajúcim či po tejto akceptácii, musia byť vykonané prostredníctvom e-mailu: bratislava@grimax.sk, alebo na tel. Č .:+421 948 733 357. Také zmeny a doplnky sú však účinné voči predávajúcemu až po odsúhlasení predávajúcim.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, keď z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou e-mailu.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, a to v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy podľa platných právnych predpisov SR.

 1. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám.

Práva a povinnosti zmluvných strán, výhrada vlastníctva

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, teda kúpnu cenu tovaru a dopravné.
 2. Predávajúci dodá tovar špecifikovaný v objednávke kupujúceho (objednávke doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na objednávkovom formulári, ktorý kupujúci vypĺňa pri objednaní tovaru, ktorá je potvrdená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá bezchybný tovar v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to na adresu udanú kupujúcim, ak je taká adresa na území ČR alebo SR.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné podľa týchto obchodných podmienok riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodnými podmienkami.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade kúpy tovaru dištančným spôsobom
Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

 1. Zákazník spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v tých prípadoch, keď mu to priznáva zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, konkrétne jeho ust. § 1829, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom alebo ním určenou treťou osobou, bez udania dôvodu. Vyššie uvedená lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci - spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí zákazník o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (písomným prípisom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom na adrese bratislava@grimax.sk s tým, že písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí (tj. kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim). Predávajúci v textovej podobe potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie právneho rokovania predstavujúceho odstúpenie, a to bez zbytočného odkladu . Zákazník môže pre tieto účely využiť (nie je to však jeho povinnosťou) formulár, ktorého náležitosti sú obsiahnuté v Nariadenie vlády č. 363/2013 Zb. o vzorovom poučenie o práve na odstúpenie od zmlúv uzavretých dištančným spôsobom, v platnom znení. formulár je k dispozicii tu.
 3. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odovzdať odstúpenie od zmluvy v posledný deň lehoty prevádzkovateľovi poštových služieb) alebo ho aj odoslať e-mailom na adresu bratislava@grimax.sk.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

 1. Ak zákazník odstúpi od zmluvy podľa tohto článku, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia zákazníka o odstúpení od zmluvy, všetky platby týkajúce sa tovaru, ohľadne ktorého zákazník odstupuje od zmluvy, ktoré od neho dostal. Predpokladom vrátenie peňazí je vrátenie tovaru zákazníkom. Peňažné prostriedky budú vrátené prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, ktorý kupujúci-spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii (neurčil Ak však kupujúci-spotrebiteľ výslovne inak), prípadne je možné vrátiť peňažné prostriedky tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok, nie však skôr ako kupujúci-spotrebiteľ tovaru predávajúcemu odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 2. Zákazník je povinný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zaslať späť alebo ho osobne odovzdať v sídle predávajúceho. Lehota sa považuje za zachovanú, ak zákazník odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní. Zákazník berie na vedomie, že vrátený tovar musí byť kompletný - nepoškodený, neotvorené a zaslané tak, aby prepravou nedošlo k jeh poškodeniu. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinnosti zákazníka, je predávajúci oprávnený voči zákazníkovi uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru, resp. zníženie o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, a započítať ho na vrátenej sumy. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.
 3. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie zákazník.
 4. Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 OZ nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania zákazníka. Vchodové dvere Doors, interiérové ​​dvere Vasco Doors, Porta, Verte, Boulit a Vegas a obložkové zárubne Vasco Doors, Porta, Verte, Boulit a Vegas sú vyrábané kupujúcemu na zákazku. V prípade tovaru vyrobeného na zákazku, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. v zmysle § 1837 písm. d) ObčZ.
 5. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom uzavretá s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a zákazník je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Platobné podmienky

 1. Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravného.
 2. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu a dopravné osobne pri prevzatí tovaru od pracovníka prepravnej spoločnosti, ak je tovar zasielaný na dobierku, alebo platobnou kartou.
 3. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100% hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavená zálohová faktúra - daňový doklad. Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná. Platbu za dvere a obložky, vchodové dvere a ďalší tovar vyrábané alebo inak upravené na zákazku alebo podľa priania zákazníka je možné uskutočniť iba vopred bezhotovostným prevodom alebo zložením finančnej hotovosti na predajni na základe riadne vystavenej zálohovej faktúry. Rozhodujúce pre stanovenie dodacej lehoty je dátum pripísania čiastky na účet predávajúceho.

Termín dodania a doprava

 1. Tovar bude zákazníkovi dodaný v pracovné dni iba v rámci Českej republiky a Slovenska v čase od 8: 00-19: 00 hod. Zákazník bude kontaktovaný špedíciou a bude mu oznámený konkrétny čas dodania tovaru.
 2. Zásielky sú zasielané spoločnosťou - Raben, Toptrans alebo Geis, prípadne aj inú dopravou podľa váhy tovaru.
 3. Dodacia lehota pre tovar sa pohybuje od 2 do 16 týždňov podľa výrobcu (dodávateľa) tovaru, kedy pri objednaní je zákazník oboznámený s konkrétnym termínom dodania.
 4. Cena za dopravu sa odvíja od celkovej váhy zákazky a je stanovená v konfigurátore pri objednávke.
 5. Všetky dodacie termíny sú informatívne a môžu sa líšiť o 7-10 dní s ohľadom na výber konkrétneho druhu dopravy. Termíny podľa ods. 2 tohto článku platí len pri osobnom odbere vo výdajnej skladu spoločnosti GRIMAX s.r.o., Terezínská 1359, Roudnice nad Labem, 413 01, prípadne v kamennej prevádzke spoločnosti.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť prepravcu podľa charakteru odosielaného tovaru.
 7. Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Ak sú pri prevzatí zásielky kupujúcim zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník nie je povinný zásielku prevziať a spíše s prepravcom zápis o škode. O poškodení zásielky pri preprave informuje kupujúci predávajúceho bez zbytočného odkladu. Toto hlásenie o poškodení predávajúcemu sa odporúča vykonať písomne ​​prostredníctvom emailu. Pokiaľ takto poškodenú zásielku zákazník od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Zákazník si zároveň prekontroluje počet balíkov na prepravnom liste, ktorý musí byť zhodný so skutočným počtom doručených balíkov. V prípade, že sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási písomne ​​prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Pokiaľ takto neučiní, reklamácia na chýbajúce balík / y nebude uznaná.
 8. Dopravné u zásielok je stanovené pozri cena uvedená vždy v objednávke podľa váhy tovaru. pri objednávke nad 950, - EUR je dopravné zadarmo s výnimkou sekčných garážových brán. Dopravné za garážové brány je stanovené vo výške 38, - EUR bez DPH.

Predávajúci upozorňuje, že ceny dopravného sa môžu meniť v závislosti na zmenách cien dopravcov.

 1. Pokiaľ je zásielka doručovaná prepravcom, je zákazník touto spoločnosťou vopred kontaktovaný. Ak zákazník nie je pri doručovaní zásielky zastihnutý, je mu v mieste doručenia zanechané oznámenie, na základe ktorého je zákazník povinný spoločnosť prepravy kontaktovať a dohodnúť s ňou čas dodania. Termín dodania tovaru je zachovaný aj vtedy, keď je pokus o doručenie zásielky, pri ktorom nebol zákazník zastihnutý, urobený pred uplynutím termínu dodania tovaru.
 2. Zákazník je povinný uhradiť skutočné náklady dopravy (dopravné) aj v prípade, že zaslaný tovar od prepravcu neprevezme, a to z dôvodov na jeho strane. V prípade expedície tovaru zákazníkovi bude zákazníkovi následne zaslaná faktúra s výškou dopravného. Vyššie uvedené neplatí, ak zákazník pred oznámením predávajúceho alebo prepravná spoločnosť o expedícii zakúpeného tovaru písomne ​​nahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle postupu podľa článku IV. týchto obchodných podmienok.

Záruka za akosť pri prevzatí, práva z chybného plnenia a reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady (záruka za akosť pri prevzatí podľa § 2161 OZ). Tieto práva zo zodpovednosti za vady musí zákazník uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe podľa ods. 8 tohto článku obchodných podmienok, inak mu práva zo zodpovednosti za vady predaného tovaru zanikajú.
  Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
 2. Ak nemá vec vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
 3. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak ide o vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru vykonávanú kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou či montážou vykonávanými kupujúcim.
 4. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.
 6. Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným používaním alebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na vady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne ​​v kúpnej zmluve.
 7. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru, v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Kupujúci-iný subjekt je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru, v čase šiestich mesiacov od prevzatia.

 1. Pre kupujúceho-iný subjekt sa v prípade chybného plnenia dojednáva odchylne od príslušných ustanovení ObčZ nasledujúce: výskyt opraviteľné vady či opraviteľných vád sa považuje vždy za nepodstatné porušenie zmluvy, pričom v takom prípade má kupujúci-iný subjekt právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, a to podľa voľby predávajúceho. Pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci-iný subjekt právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
 2. Vo veciach akosti pri prevzatí tovaru a práv z chybného plnenia odkazuje predávajúci ďalej na Reklamačný poriadok pre kupujúceho-spotrebiteľa, ktorý je dostupný na tu, a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia:

Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodujúcej pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Dňom uverejnenia obchodných podmienok sa ruší platnosť a účinnosť predchádzajúcich obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia obchodných podmienok (pozri prvá veta tohto odseku).
 3. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu.
 4. Osobitné dohody so zákazníkom urobené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktorá by s nimi boli v rozpore.
 5. Zákazník na seba uzavretím kúpnej zmluvy preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle ust. § 1765 ods. 2. ObčZ.

V Bratislave, dňa 1. 5. 2019

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.