Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov:
GRIMAX SK s.r.o.,IČ: 50155911, DIČ: SK2120197453, so sídlom Galvániho 15C, 821 04 Bratislava (ďalej len: "správca"), ako prevádzkovateľ internetových stránok www.grimax.sk, vrátane internetového obchodu na www.grimax.sk, ( "internetové stránky "), uchováva a spracováva osobné údaje fyzických osôb, návštevníkov internetových stránok a zákazníkov internetového obchodu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len "GDPR". Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje správcu:
Galvániho 15C, 821 04 Bratislava, +421 948 733 357, bratislava@grimax.sk

Aké osobné údaje spracovávame a na aké účely:
Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky, teda najmä Vaše meno a priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu, prípadne firmu, identifikačné číslo, a ďalej telefónne číslo a e -mailové adresu.

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné z týchto zákonných dôvodov:

 1. pre plnenie kúpnej alebo inej zmluvy s Vami, to znamená najmä na splnenie objednávky, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 2. ďalej osobné údaje spracovávame tam, kde nám to ukladá záväzný právny predpis, napr. v súvislosti s povinnosťou úschovy účtovných záznamov, podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 3. V rámci tzv. Oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR môžeme Vaše osobné údaje využiť napríklad na účely preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, presadzovanie práv z kúpnej zmluvy a pre účely správy používateľského konta a prevádzkovanie informačného systému internetového obchodu.
 4. Iba s Vaším výslovným súhlasom spracovávame Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, menovite k zasielaniu aktuálnej ponuky tovaru, newsletteru alebo iných obchodných oznámení o našich produktoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

 1. Doba uchovávania údajov:
  Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov, teda po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
 2. prípadne po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu):
Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 1. podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 2. zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 3. zaisťujúce marketingové služby alebo účtovné služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva:
V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte najmä tieto práva:

 1. Právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na prenosnosť údajov. Máte právo sa nás opýtať, aké osobné údaje konkrétne o Vás zhromažďujeme. Na taký dotaz Vám bezplatne vydáme kópiu všetkých údajov v elektronickej forme, ak nežiadame o iný spôsob. Niektoré osobné údaje máte navyše právo získať elektronicky v strojovo čitateľnom formáte, tj. Takom, ktorý umožňuje fulltextové vyhľadávanie.
 2. Právo na opravu a doplnenie neúplných osobných údajov. Na Vašu žiadosť vykonáme opravu / doplnenie Vašich osobných údajov.
 3. Právo na výmaz, resp. právo byť zabudnutý. Sme povinní zlikvidovať osobné údaje najmä, pokiaľ tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, ak sú spracovávané na základe súhlasu a súhlas je odvolaný a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie, ak vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúci oprávnené dôvody pre spracovanie, ak vyjde najavo, že osobné údaje boli spracované nezákonne, prípadne ak nám povinnosť osobné údaje vymazať stanovuje právny predpis.
 4. Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. Č .: +420 234 665 111, webové stránky: uoou.cz.
 5. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov vykonávanému na základe oprávneného záujmu, teda zjednodušene povedané v prípadoch, keď spracovanie údajov nie je nevyhnutné ani na plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, ani nám ho neukladá zákon. Ak námietku vyhodnotíme ako odôvodnenú, Vaše osobné údaje vymažeme, resp. anonymizujú.
 6. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať, napr. Prostredníctvom emailovej adresy: bratislava@grimax.sk.

Spracovanie osobných údajov a podmienky zabezpečenia osobných údajov:

Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom sme prijali technicko opatrenia na zabezpečenie na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä 256bitové šifrovanie, antivírusový program a použitia hesiel, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia:
Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.