Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre kupujúceho - spotrebiteľa

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii tovaru, služieb a práce a vykonávanie záručných a pozáručných opráv. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na spotrebiteľov, ako ho definuje ust. § 419 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení, teda na každého človeka, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, výrobky a služby (ďalej len produkty) zakúpené v e-shope grimax.cz alebo v sídle predávajúceho a ktorých reklamácia je v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

Nárok na uplatnenie záruky:

 1. Základnou podmienkou pre uplatnenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí produktu, tj. Daňového dokladu (faktúra, pokladničný doklad). Kupujúci má právo uplatniť záruku len na produkty, ktoré vykazujú vady, vzťahuje sa na ne záruka a boli zakúpené u predávajúceho. Kupujúci je povinný zabezpečiť kontrolu produkt čo najskôr po jeho prevzatí. Ak tak neurobí, môže uplatniť nárok z chýb zistených pri tejto prehliadke iba vtedy, keď preukáže, že tieto produkty mali vady už v čase prevzatia týchto produktov.
 2. Zákazník je ďalej povinný uplatniť reklamáciu produktu, ktorý je v záručnej dobe, u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení chyby. Ak neoznámi zákazník vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, reklamácie nemusí byť predávajúcim uznaná.

Dĺžka záruky:

Predávajúci poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi na produkty záruku v dĺžke 24 mesiacov. Plnenie záručnej doby začína dňom vystavenia daňového dokladu a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny produktu za nový sa prípadné ďalšie reklamácie uplatňujú na základe pôvodného dokladu o nadobudnutí produktu, tj. Daňového dokladu (faktúra, pokladničný zloženka).

Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 1. U reklamovaného tovaru uplynula záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie - záruka zanikla (beh lehoty a jej predlžovanie pozri nižšie) alebo pri strate dokladu o zakúpení tovaru.
 2. Vada vznikla nevhodným používaním tovaru.
 3. Vada vznikla nedodržaním pokynov stanovených výrobcom.
 4. Vada vznikla nesprávnou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, ak je v rozpore so všeobecne známymi postupmi alebo s návodom.
 5. Vada vznikla prevedením neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav alebo mechanickým alebo iným poškodením produktu pri používaní za iných podmienok, než pre ktoré je výrobok vyrobený
 6. Tovar bol poškodený živlami.

Začatie reklamačného konania

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u predávajúceho prostredníctvom:

 1. emailu: bratislava@grimax.sk,
 2. telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho:+421 948 733 357,
 3. alebo prostredníctvom doručovateľa poštových služieb na adresu sídla predávajúceho.
 4. osobne v sídle predávajúceho alebo jeho prevádzke

V prípade reklamácie je nutné priložiť fotografie tovaru (v prípade uplatnenia emailom) alebo odoslať tovar predávajúcemu (v prípade uplatnenia prostredníctvom poštovej služby).

Kupujúcemu je odporúčané, aby prípadnú reklamáciu vždy najprv telefonicky konzultoval s predávajúcim pre nájdenie najvhodnejšieho konkrétneho riešenia a postupu reklamácie. Predávajúci potvrdí výstupy z telefonického hovoru bezodkladne na emailovú adresu kupujúceho. U niektorých reklamácií postačí zaslať fotografie produktu emailom, bez toho aby musel byť výrobok predávajúcemu vrátený, preto nás vždy, než produkt odošlete, najskôr kontaktujte.

V prípade odosielania reklamovaného tovaru predávajúcemu, je kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu a zasielaný reklamovaný tovar prípadne poistiť. Reklamovaný tovar, zašlite na adresu, ktorá Vám bude oznámená po kontaktovaní predávajúceho. Zásielku označte slovom REKLAMÁCIA. K reklamovanému tovaru je nutné priložiť všetku dokumentáciu (fotokópie), ktorá bola s produktom dodaná. Ďalej je nutné pripojiť / označiť tieto údaje: Meno a adresa zákazníka, kontakt, označenie výrobku, číslo faktúry, na ktorej bol výrobok nakúpený a popis závady, tj. V čom kupujúci vidí rozpor s kúpnou zmluvou, ako sa chyba prejavuje, apod.

Spôsob vybavenia reklamácie

Po prijatí zásielky bude výrobok odovzdaný reklamačnému oddeleniu k vybaveniu reklamácie. Reklamované produkty zaslané zákazníkom na náklady predávajúceho (dobierka) nebudú prijaté. Oprávnená reklamácia na chyby výrobku sa vzťahuje iba k popisu závady uvedenej zákazníkom. Reklamácia bude riešená podľa toho, či pôjde o podstatné porušenie zmluvy či nepodstatné porušenie zmluvy:

 1. odstránením vady, a to dodaním nového či chýbajúceho tovaru (podmienkou však je, že zákazník doručí reklamovaný tovar, ktorý má byť vymenený, spolu s dokladom o nákupe predávajúcemu) alebo,
 2. odstránením vady, a to opravou tovaru tam, kde to prichádza do úvahy (podmienkou však je, že zákazník doručí reklamovaný tovar, ktoré má byť opravené, spolu s dokladom o nákupe predávajúcemu) alebo,
 3. primeranou zľavou z kúpnej ceny, alebo
 4. odstúpením od kúpnej zmluvy a vrátením kúpnej ceny (podmienkou však je, že zákazník doručí reklamovaný tovar spolu s dokladom o nákupe predávajúcemu), a to u vady znamenajúci podstatné porušenie zmluvy alebo v prípade opakovaných porúch znamenajúce nepodstatné porušenej zmluvy (tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišnú vadu).

Predávajúci nie je povinný nároku zákazníkovi vyhovieť, ak preukáže, že zákazník pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Právo z chybného plnenia sa ďalej nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným používaním alebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, či montážou, úmyselným poškodením alebo na vady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne ​​v kúpnej zmluve. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho bezodkladne, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim - spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný ním zvoleným spôsobom sms, e-mailom alebo telefonicky.

Ak si kupujúci, bez udania dôvodu, neprevezme nový tovar od dopravcu, predávajúci si vyhradzuje právo po 30 dňoch, od neprevzatia účtovať skladné vo výške 20 EUR za každý začatý deň. Poplatky za dopravu (doručenie) nesie predávajúci.

Odporúčania predávajúceho pri poškodení zásielky dopravcom

V prípade, keď je zákazníkovi tovar zasielaný prostredníctvom dopravcu, odporúča predávajúci zákazníkovi pri preberaní zásielky prekontrolovať jej stav. Ak je týmto spôsobom zistené mechanické poškodenie obalu zásielky, prípadne i viditeľné poškodenia obsahu zásielky, odporúča predávajúci zásielku nepreberať, prípadne túto skutočnosť u dopravcu reklamovať spôsobom popísaným nižšie.

V takom prípade predávajúci odporúča, aby zákazník informoval prepravná spoločnosť, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď bola zákazníkovi zásielka doručená, a vyžiada si u prepravnej spoločnosti spísanie zápisu o škode, prevzatí zásielky u zákazníka a jej doručenie predávajúcemu. Zákazník nesmie so zásielkou nijako manipulovať a musia zabezpečiť uchovanie obalu, v ktorom mu bola zásielka doručená. Zákazník súčasne informuje reklamačné oddelenie predávajúceho o poškodení zásielky a pošle mu fotodokumentáciu poškodeného tovaru, obalu a etikety.

Záverečné ustanovenie
V prípadoch v tomto reklamačnom poriadku, sa bude postupovať podľa zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti a každý zákazník je povinný sa s ním zoznámiť pred odoslaním záväznej objednávky.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 5. 2019 a platí do vydania nového.

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.