Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1. 12.2015


Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu http://www.grimax.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.grimax.sk (ďalej len "obchodné podmienky") platia pre nákup v internetovom obchode http://www.grimax.sk

1.2 Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len "kupujúci" či "zákazník"). Údaje predávajúceho sú nasledovné: Firma: GRIMAX SK s.r.o. Sídlo: Galvániho 15B, 821 04 Bratislava IČ: 50155911 DIČ: SK2120197453, 36986/T vedená u Okresného súdu Trnava, e-mailová adresa: bratislava@grimax.sk tel .: +421 221 200 223

1.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ako je definované v bode 2.2 nižšie, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObčZ") a zákonom č. 108 / 2000Sb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

1.4 Ak je kupujúci iný subjekt ako spotrebiteľ, ako je definovaný v bode 2.3 nižšie, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami (ObčZ).

1.5 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a že s nimi súhlasí, vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy

2. Vymedzenie pojmov a postup uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.1 Predávajúci je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

2.2 Kupujúci - spotrebiteľ je každý kupujúci, ak sa nejedná o kupujúceho-iný subjekt, ako je definovaný v bode 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.3 Kupujúci - iný subjekt je taký kupujúci, ktorý je podnikateľom a pri uzatvorení zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom je pritom ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou
obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

2.4 Predmet kúpy - predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho, ktorým sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej tiež len "tovar"). Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je montáž tovaru ani výnos tovaru do poschodia. Informácie o tovar dostupný na www.grimax.sk sú uvádzané podľa aktuálne dostupných údajov a informácií. Rozhodujúce sú údaje o tovare vrátane kúpnej ceny v okamihu, keď kupujúci doručí objednávku predávajúcemu.

2.5 Ceny majú charakter cien zmluvných a sú vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). K cene je pripočítané dopravné podľa pravidiel uvedených nižšie v článku. 5 týchto obchodných podmienok.

2.6 Postup pri uzavretí kúpnej zmluvy je nasledujúci. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou tohto návrhu, a to záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho podaným prostredníctvom e-mailu kupujúcemu. Objednávka kupujúceho a záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považujú za doručené, ak sa s nimi strany, ktorým boli určené, môžu zoznámiť. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho najlepšie e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru. Zmeny a doplnky v už urobenej objednávke, nech k nim má dôjsť pred akceptáciou objednávky predávajúcim či po tejto akceptácii, musia byť urobené najlepšie prostredníctvom e-mailu: bratislava@grimax.sk, alebo na telefónnom čísle: +421 948 733 357, tiež zmeny a doplnky sú však účinné voči predávajúcemu až po odsúhlasení predávajúcim. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, keď z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou e-mailu. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, výhrada vlastníctva

3.1 Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, teda kúpnu cenu tovaru a dopravné, príp. tiež poplatok podľa čl. 2.7 týchto obchodných podmienok. Kúpna zmluva sa uzatvára okamihom odoslania objednávky.

3.2 Predávajúci dodá tovar špecifikovaný v elektronickej objednávke kupujúceho (objednávke doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na objednávkovom formulári, ktorý kupujúci vypĺňa pri objednaní tovaru, ktorá je potvrdená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3.3 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá bezchybný tovar v súlade s platným právnym poriadkom slovenskej republiky, a to na adresu udanú kupujúcim, ak je taká adresa na území SR.

3.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné podľa týchto obchodných podmienok riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodnými podmienkami.

3.5 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.

3.6 V súlade s ustanovením (ObčZ). má kupujúci - spotrebiteľ právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety beží, ak ide o
* Kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
* Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
* Zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
* Vyššie uvedená lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci - spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

V takomto prípade spotrebiteľ bude znášať priame náklady na vrátenie tovaru a priame náklady za vrátený tovar. Náklady na vrátenie tovaru zahŕňajú aj náklady na vrátenie tovaru do pôvodného stavu v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia, a to vtedy ak k zníženiu hodnoty tovaru došlo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia, a alebo používanie podľa predchádzajúcej vety, budú kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátené všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho predávajúci obdržal, znížené o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu . Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.

3.7 V prípade, že sa kupujúci - spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, odporúča predávajúci nasledujúci postup: kupujúci - kontaktovanie predajcu najlepšie emailom alebo telefonicky, alebo akoukoľvek inou formou jednostranného právneho rokovania napr. Listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu sídla predávajúceho, alebo e-mailom na adrese bratislava@grimax.sk s tým, že písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí (tj. kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim). Predávajúci v textovej podobe potvrdí kupujúcemu-spotrebiteľovi prijatie právneho rokovania predstavujúceho odstúpenie, a to bez zbytočného odkladu. V prípade odstúpenia kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy, zašle alebo odovzdá kupujúci-spotrebiteľ predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal; táto lehota sa považuje za zachovanú, ak v nej kupujúci-spotrebiteľ odošle tovar predávajúcemu. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Všetky peňažné prostriedky, ktoré predávajúci od kupujúceho-spotrebiteľa dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spôsobu dodania zvoleného kupujúcim-spotrebiteľom, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim), budú vrátené prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, ktorý kupujúci-spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii (neurčil ak však kupujúci-spotrebiteľ výslovne inak), a to do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než kupujúci-spotrebiteľ tovar predávajúcemu odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Poštovné pri vrátení produktu hradí kupujúci. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok.

3.8 Vchodové dvere Doorsy, interiérové dvere Vasco Doors a obložkové zárubne Vasco Doors sú vyrábané kupujúcemu na zákazku. V prípade tovaru vyrobeného na zákazku, nie je možné uplatniť právo na vrátenie tovaru.

4. Platobné podmienky

4.1 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravného.

4.2 Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu a dopravné osobne pri prevzatí tovaru od pracovníka prepravnej spoločnosti, ak je tovar zasielaný na dobierku, alebo platobnou kartou.

4.3 Platbu za dvere a obložky, vchodové dvere a ďalší tovar vyrábané alebo inak upravené na zákazku alebo podľa priania zákazníka je možné uskutočniť len vopred prevodom alebo zložením hotovosti na predajni na základe zálohovej faktúry. Obvykle býva vystavená zálohová faktúra na 50% celkovej sumy za objednaný tovar. Rozhodujúce pre stanovenie dodacie lehoty je dátum pripísania čiastky na účet prevádzkovateľa www.grimax.sk.

5. Termín dodania a doprava

5.1 Tovar bude zákazníkovi dodaný v pracovné dni iba v rámci Slovenska v čase od 8: 00 -19:00 hod. Zákazník bude kontaktovaný špedíciou a bude mu oznámený čas dodania. Vo všeobecnosti platí, že ak je tovar skladom, je expedovaný a doručený približne do 3 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je skladom, dodacia lehota sa líši od druhu sortimentu a pohybuje sa od 2-10 týždňov.

5.2 Zásielky sú zasielané spoločnosťou - Toptrans alebo Geis.

Dodacia lehota pre dvere a obložkové zárubne Vasco Doors.

Deň doručenia platby na účet GRIMAX SK, s.r.o. - dodacia lehota (pracovné dni):

Pondelok  12 pracovných dní
 Utorok  11 pracovných dní
 Streda  (do 12:00 hod.) 10 pracovných dní
 Štvrtok  14 pracovných dní
 Piatok  13 pracovných dní
 Sobota  13 pracovných dní
 Nedeľa  13 pracovných dní

Cena za dopravu je stanovená fixne a to v sume 25 €.

Firma GRIMAX SK s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť prepravcu podľa charakteru odosielaného tovaru.

Všetky dodacie termíny sú informatívne a môžu sa líšiť o 7-10 dní s výberom konkrétneho druhu dopravy. Garantované termíny platí len pri osobnom odbere v odbernom miestě spoločnosti GRIMAX SK s.r.o.,kamennej pobočke spoločnosti v ulici Galvániho 15 C, 821 04 Bratislava.

5.3 Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Ak sú pri prevzatí zásielky kupujúcim zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník nie je povinný zásielku prevziať a spíše s prepravcom zápis o škode. Poškodenie zásielky pri preprave nahlási kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Toto hlásenie o poškodení predávajúcemu sa odporúča vykonať písomne prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Pokiaľ takto poškodenú zásielku zákazník od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Zákazník si zároveň prekontroluje počet balíkov na prepravnom liste, ktorý musí byť zhodný so skutočným počtom doručených balíkov. V prípade, že sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási písomne prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Ak tak neurobí, reklamácie na chýbajúce balík/y nebude uznaná.

5.4 Dopravné u zásielok je vo výške viz.ceník ods. 5.2, a pri objednávke nad 900, - Euro, je dopravné zadarmo.

5.5 Pri objednaní 2 a viac kusov v jednej objednávke akéhokoľvek tovaru sa automaticky uplatňuje sadzba dopravného drahšieho výrobku. (máme jednotné dopravné, tento bod môžete vyhodiť)

5.6 Pokiaľ je zásielka doručovaná prepravcom, je zákazník touto spoločnosťou vopred kontaktovaný. Ak zákazník nie je pri doručovaní zásielky zastihnutý, je mu v mieste doručenia zanechané oznámenie, na základe ktorého je zákazník povinný spoločnosť prepravy kontaktovať a dohodnúť s ňou čas dodania. Termín dodania tovaru je zachovaný aj vtedy, ak je pokus o doručenie zásielky, pri ktorom nebol zákazník zastihnutý, urobený pred uplynutím termínu dodania tovaru.

5.7 Zákazník je povinný uhradiť skutočné náklady dopravy (dopravné) aj v prípade, že zaslaný tovar od prepravcu neprevezme, a to z dôvodov na jeho strane. V prípade expedície tovaru zákazníkovi bude zákazníkovi následne zaslaná faktúra s výškou dopravného. Vyššie uvedené neplatí, ak zákazník pred oznámením predávajúceho alebo prepravná spoločnosť o expedícii zakúpeného tovaru písomne nahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa postupu podľa článku 3.7 týchto obchodných podmienok.

6. Záruka za akosť pri prevzatí, práva z chybného plnenia a reklamačný poriadok

6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady (podľa platných ustanovení (ObčZ). Faktúra za tovar slúži súčasne ako záručný list. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie ( časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

6.2 Ak nemá vec vlastnosti stanovené v ustanovení ObčZ, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak neodstúpi kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu-spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

6.3 Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

6.4 Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak ide o vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru vykonávanú kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou či montážou vykonávanou kupujúcim.

6.5 Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

6.6 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.

6.7 Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným používaním alebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na vady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne v kúpnej zmluve.

6.8 Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, kupujúci-iný subjekt v dobe šiestich mesiacov od prevzatia. Na použitý tovar strany dojednávajú dobu pre uplatnenie práv z chybného plnenia v trvaní dvanástich mesiacov od prevzatia.

6.9 Pre kupujúceho-iný subjekt sa v prípade chybného plnenia dojednáva odchylne od príslušných ustanovení (ObčZ) nasledovné:
* Výskyt opraviteľné vady či opraviteľných vád sa považuje vždy za nepodstatné porušenie zmluvy nie za porušenie podstatné,
* Pri nepodstatnom porušení zmluvy má kupujúci-iný subjekt právo na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, a to podľa voľby predávajúceho,
* Pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci-iný subjekt právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.

6.10 Pokiaľ zákazník zistí iné ako zjavné poškodenia zásielky, ktoré je pravdepodobne spôsobené prepravcom, odporúča sa nasledujúci postup. Zákazník informuje prepravnú spoločnosť a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď bola zákazníkovi zásielka doručená, a vyžiada si u prepravnej spoločnosti spísanie zápisu o škode, prevzatí zásielky u zákazníka a jej doručenie predávajúcemu. Zákazník nesmie so zásielkou nijako manipulovať a musia zabezpečiť uchovanie obalu, v ktorom mu bola zásielka doručená. Zákazník súčasne informuje reklamačné oddelenie internetového obchodu predávajúceho o poškodení zásielky a pošle mu fotodokumentáciu poškodeného tovaru, obalu a etikety.

6.11 Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u predávajúceho prostredníctvom emailu: bratislava@grimax.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedené na stránkach obchodu, ďalej je možnosť zaslania listom doručeným predávajúcemu. Vo všetkých prípadoch kupujúci pripojí reklamovaný tovar.

6.12 Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho - spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim - spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

6.13 O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný ním zvoleným spôsobom sms, e-mailom alebo telefonicky. Ak si kupujúci, bez udania dôvodu, neprevezme reklamáciu od dopravcu, predávajúci si vyhradzuje právo po 30 dňoch, od neprevzatia účtovať skladné vo výške 6,60 € za každý začatý deň. Náklady za dopravu (doručenie) nesie predávajúci.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom.

7.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodujúcej pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Nové znenie obchodných podmienok bude uverejnené na internetových stránkach predávajúceho www.grimax.sk. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia obchodných podmienok (pozri prvá veta tohto odseku).

7.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu.

7.4 Osobitné dohody so zákazníkom urobené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktorá by s nimi boli v rozpore.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 428/2002 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

8.2 Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Otváracia doba predajne na adrese: Galvániho 15B, 821 04 Bratislava

PO 8:30 - 17:00 ÚT 8:30 - 17:00 ST. 8:30 - 17:00 ŠT 8:30 - 17:00 PIA 8:30 - 17:00 SO Po dohovore NE Po dohovore

9. Reklamačný poriadok

Spôsob vybavovania reklamácií sa riadi reklamačným poriadkom dodávateľa.

1. Všeobecné ustanovenia


Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii tovaru, služieb a práce a vykonávanie záručných a pozáručných opráv. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, výrobky a služby (ďalej len produkty) zakúpené v e-shope www.grimax.sk a ktorých reklamácia je v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Základnou podmienkou pre uplatnenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí produktu, tj. daňového dokladu (faktúra, pokladničný doklad).

2. Nárok na uplatnenie záruky


Kupujúci má právo uplatniť záruku len na produkty, ktoré vykazujú vady, vzťahuje sa na ne záruka a boli zakúpené u predávajúceho. Kupujúci je povinný zaistiť kontrolu čo najskôr po ich prevzatí. Ak tak neurobí, môže uplatniť nárok z chýb zistených pri tejto prehliadke iba vtedy, keď preukáže, že tieto výrobky by mali vady už v čase prevzatia týchto produktov.
Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v nasledujúcich prípadoch:
• Stratou dokladu o zakúpení tovaru
• Vyprší-u reklamovaného produktu dňom prevzatia do opravy záručná lehota
• Mechanickým alebo iným poškodením produktu pri používaní za iných podmienok, než pre ktoré je produkt vyrobený
• Pri nedodržaní pokynov uvedených v návode o použití výrobku alebo nesprávnou manipuláciou s výrobkom, ale aj v dôsledku takto vzniknutých chýb sa náhrada škody ani prípadná reklamácia neuznáva.

3. Dĺžka záruky


Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje na produkty záruku 24 mesiacov. Plnenie záručnej doby začína dňom vystavenia daňového dokladu a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol produkt v záručnej oprave. V prípade výmeny produktu za nový sa prípadné ďalšie reklamácie uplatňujú na základe pôvodného dokladu o nadobudnutí produktu, tj. daňového dokladu (faktúra, pokladničný doklad).
Záruka sa nevzťahuje na tieto situácie:
• U reklamovaného tovaru uplynula záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie - záruka zanikla (bez lehoty a jej predlžovanie pozri nižšie).
• Vada vznikla nevhodným používaním tovaru.
• Vada vznikla nedodržaním pokynov stanovených výrobcom.
• Vada vznikla nesprávnou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, ak je v rozpore so všeobecne známymi postupmi alebo s návodom.
• Vada vznikla prevedením neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav.
• Tovar bol poškodený živlami.

4. Cenník opráv


Všetky právom uplatnené záručné opravy sú zadarmo.

5. Spôsob vybavenia reklamácie
Kupujúcemu je odporúčané, aby prípadnú reklamáciu vždy najprv telefonicky konzultoval s predávajúcim, kedy sa dohodnú na jej najvhodnejšom konkrétnom riešení. Lehota na vybavenie reklamácie tak beží od telefonického uplatnenia reklamácie. Predávajúci potvrdí výstupy z telefonického hovoru bezodkladne na emailovú adresu kupujúceho.
V prípade, že je reklamácia riešená zaslaním tovaru predávajúcemu, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu a zasielané reklamovaný tovar prípadne poistí.
Pri niektorých reklamáciách stačí zaslať fotografie emailom, bez toho aby ste nám výrobok museli vracať, preto nás vždy najskôr kontaktujte. Oprávnená reklamácia na chyby výrobku sa vzťahuje iba k popisu závady uvedenej zákazníkom. Táto reklamácia bude riešená opravou alebo výmenou do 30 dní od odovzdania produktu k reklamácii alebo výmenou pri nemožnosti opravy produktu.
Ako výrobok reklamujete, INFORMUJTE NÁS O ZASLANÍ REKLAMÁCIE e-mailom alebo telefonicky, potom ho zašlite na našu adresu!
Reklamovaný tovar zakúpený v našej spoločnosti, na ktorý sa vzťahuje záručná lehota, zašlite na adresu, ktorá Vám bude oznámená po kontaktovaní našej firmy, zásielku označte slovom REKLAMÁCIA. Výrobok zabaľte do pôvodného obalu, priložte všetku dokumentáciu (fotokópie), ktorá bola s výrobkom dodávaná.
Treba tiež pridať dokument, na ktorom musia byť tieto údaje: meno a adresa odberateľa, kontakt, označenie výrobku, číslo faktúry, na ktorej bol výrobok zakúpený a popis závady.
Po prijatí zásielky bude výrobok odovzdaný reklamačnému oddeleniu na vybavenie reklamácie. Reklamované produkty zaslané zákazníkom na náklady predávajúceho (dobierka) nebudú prijaté. V prípadoch v tomto reklamačnom poriadku, sa bude postupovať podľa Občianskeho zákonníka.

6. Účinnosť


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016 a platí do vydania nového reklamačného poriadku.

7. Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: bratislava@grimax.sk
2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Naše kamenné predajne

mapa

Poraďte sa s nami

máte dotaz?
+421 948 733 357 bratislava@grimax.sk